Bell Schedule

  • REGULAR BELL SCHEDULE

   Period 1 (90) 7:20 a.m. - 8:50 a.m. (10 min. nutrition break after period 1)

   Period 2 (93) 9:00 a.m. - 10:33 a.m. (Announcements first 5 minutes)

   Period 3 (90) 10:40 a.m. - 12:10 p.m. class or 1st lunch 10:33 a.m. - 11:13 a.m. (40)

   Period 4 (90) 11:13 a.m. - 12:43 p.m. class or 2nd lunch 12:10 p.m. - 12:50 p.m. (40)

   Period 5 (90) 12:50 p.m. - 2:20 p.m.

    

   LATE START SCHEDULE

   Period 1 (70) 8:50 a.m. - 10:00 a.m. 

   Period 2 (70) 10:05 a.m. - 11:15 a.m.

   Period 3 (70) 11:20 a.m. - 12:30 p.m. class or 1st lunch 11:15 a.m. - 11:50 a.m. (35)

   Period 4 (70) 11:55 a.m. - 1:05 p.m. class or 2nd lunch 12:30 p.m. - 1:05 p.m. (35)

   Period 5 (70) 1:10 p.m. - 2:20 p.m.

    

   EARLY RELEASE SCHEDULE – 10:20 a.m. Release

   Period 1 (40) 7:20 a.m. – 8:00 a.m. 

   Period 2 (40) 8:06 a.m. – 8:46 a.m.

   Period 3⁄4 (40) 8:52 a.m. – 9:32 a.m.

   Period 5 (42) 9:38 a.m. – 10:20 a.m.

    

   FLEX SCHEDULE on THURSDAYS

   Period 1 (78) 7:20 a.m. – 8:38 a.m.

   FLEX Hour (60) 8:38 a.m. – 9:38 a.m.

   Period 2 (81) 9:38 a.m. – 10:59 a.m.

   Period 3 (78) 11:04 a.m. – 12:22 p.m.  or 1st Lunch 10:59 a.m. – 11:34 p.m. (35)

   Period 4 (78) 11:39 a.m. – 12:57 p.m. or 2nd Lunch 12:22 p.m. – 12:57 p.m. (35)

   Period 5 (78) 1:02 p.m. – 2:20 p.m.

    

   FINAL EXAM SCHEDULE DAY #1

   Period 1 (43) 7:20 a.m. – 8:45 a.m.

   Period 2 (43) 8:50 a.m. – 10:20 a.m.

   FINAL EXAM SCHEDULE DAY #2

   Period 3⁄4 (43) 7:20 a.m. – 8:45 a.m.

   Period 5 (43) 8:50 a.m. – 10:20 a.m.

  CLOSE